Dokumenty

Ogólne

Statut Szkoły Podstawowej "Edukacja" we Wrocławiu

Regulamin Szkoły Podstawowej "Edukacja" we Wrocławiu

Wewnątrzszkolny system oceniania

Pozytywna decyzja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie założenia szkoły

Decyzja o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wnioski

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Regulaminy

Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły

Epidemia

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19

Oświadczenie rodzica o COVID-19

Inne

Edukacja domowa

Informacje dot. infolinii – wsparcie psychologiczne

Zarządzenie nr 01/01/2018